Základna

Předpisy

Občanské sdružení
Kamarádi
Hradiskova 611
Jablonné nad Orlicí
56164


Občanské sdružení Kamarádi Jablonné nad Orlicí
Hradisková 611, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO: 49317300

Stanovy Sdružení

1. Občanské sdružení Kamarádi Jablonné nad Orlicí (dále jen Sdružení) sdružuje na základě zákona o sdružování občanů děti a dospělé různého věku a různých zájmů s cílem uskutečňovat pro své členy všestrannou sportovní, kulturní, společenskou a turisticko-tábornickou činnost. Působnost Sdružení je na území České republiky.

Sídlo Sdružení: Hradisková 611, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

Jednatel: Osobou oprávněnou jednat ve všech věcech jménem Sdružení je předseda , jednatel a pokladník Klubka (viz. níže)

Sdružení je registrováno podle zákona 83/90 na Ministerstvu vnitra ČR. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

2.Základním cílem je naplňování volného času svých členů. Dále pořádá akce pro mládež, děti i ostatní veřejnost. K zajištění této činnosti vytváří Sdružení materiální, finanční a právní podmínky. Finanční prostředky pro uskutečňování svých cílů získává prostřednictvím pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, různou drobnou hospodářskou činností, grantů a dotací.

3. Organizační strukturu Sdružení tvoří všichni jeho členové (dále jen Klubíčko) Vedoucím a koordinačním orgánem Sdružení je Klubko. To tvoří minimálně 3 členové Sdružení. Nebrání-li tomu jiné okolnosti, většina členů Klubka má trvalé bydliště v Jablonném nad Orlicí a jeho okolí. Veškeré orgány mohou rozhodovat při účasti nadpoloviční většiny členů s výjimkou jednání Klubka, kde je požadována 2/3 přítomnost.

Povinnosti Klubka jsou:
a) Zvolit předsedu, jednatele a pokladníka
b) Schůzky klubka vést podle potřeby, minimálně 2x ročně, možnost i neosobní schůzky.
c) O jednání vést zápisy, které kontroluje Revizní komise
d) Rozhodovat o pořádání akcí a jejich dotování a hodnocení, o rozdělování peněz, starat se o výdělky a investice, granty, dotace, vést hospodaření. Vést přesnou evidenci členů klubíčka včetně kontaktů.
e) Hlasování je platné pouze při účasti 2/3 členů klubka.
f) Na schůzkách rozhoduje při hlasování nadpoloviční většina přítomných členů.
g) Svolat minimálně 1 ročně schůzi všech členů Sdružení (Velkou radu) na které předloží zprávu o činnosti Sdružení za uplynulý rok, finanční hospodaření jednotlivých pořádaných akcí (celkové příjmy a výdaje za každou akci) a návrhy na další činnost. Datum konání Velké rady musí být známo všem členům Klubíčka minimálně měsíc dopředu.
h) Na Velké radě požádat o hlasování o důvěře nadpoloviční většinou přítomných (v případě neúspěchu uspořádat nové volby)
i) Po třech letech práce Klubka nebo při počtu členů menším než 3 vypsat nové volby
j) Zřídit orgány Správa základny, Správa chaty a nezávislou Revizní komisi
k) Zastupovat na veřejnosti Sdružení, vystupovat jeho jménem.
l) Při neodůvodněné pasivitě členů má právo odebrat jim některé výhody.
m) Práva členu Klubka viz. Práva člena Klubíčka.

4. Revizní komise má 2 členy Klubíčka. Člen Klubka nemůže být zároveň členem revizní komise. Revizní komise je volená veřejným hlasováním vždy znovu na každé Velké radě. Je plně nezávislá na Klubku.

Povinnosti Revizní komise jsou:
a) Minimálně 1x za půl roku nahlédnout do hospodaření klubka, a do knihy zápisů. Zkontrolovat namátkově správné vedení hospodaření, jednotlivé doklady a zápisy v knize zápisů. Výsledky kontrol zveřejnit do jednoho měsíce od jejich provedení na internetových stránkách Sdružení. Na velké radě předložit zprávu o kontrole hospodaření Klubka.

5. Klubíčko tvoří celou členskou základnu Sdružení. Počet členů není omezen. Členem klubíčka může být každý kdo o členství požádá, zaplatí na příslušné období členský příspěvek a řídí se těmito stanovami a vnitřními předpisy Sdružení. Hlasovací právo má pouze člen Sdružení, který v den hlasování dovršil 15 let a je platným členem Klubíčka minimálně 3 měsíce.

Povinnosti člena klubíčka:
a) Účast na velké radě je povinná pro členy s hlasovacím právem. Neúčast může být předem ze závažných důvodů (nemoc apod.) omluvena u určeného člena Klubka.
b) Účast na brigádách a podílet se na organizování nejméně jedné akce ročně pořádané Sdružením.

Práva člena klubíčka:
a) Volit jednou za 3 roky členy Klubka, 1 za rok hlasovat o důvěře Klubka, hlasování, schvalovat hospodaření klubka, svolat mimořádnou velkou radu při písemném souhlasu 1/2 členů s hlasovacím právem
b) Pořádat akci pod hlavičkou Sdružení podle podmínek uvedených ve stanovách a vnitřních předpisech.
c) Má právo na požádání nahlédnout do hospodaření Sdružení a do knihy zápisů ze schůzek Klubka.

6. Nejvyšším orgánem Sdružení je schůze členů klubíčka (Velká rada). Tuto schůzi svolává minimálně 1x za rok Klubko. Každé rozhodnutí musí odhlasovat alespoň 2/3 přítomných clenu Klubíčka, kteří mají volební právo.

V pravomoci velké rady je:
a) hodnotit činnost Klubka a ukládat mu úkoly k zajištění další činnosti Sdružení
b) schválit změnu těchto stanov v souladu se zákonem o sdružování občanů a ostatními zákony
c) řešit potřeby a návrhy jednotlivých zájmových a věkových skupin členů Sdružení
d) hlasovat o důvěře členům Klubka
e) volit členy Klubka a členy revizní komise
f) zrušit nebo změnit rozhodnutí Klubka
g) rozhodnout o zániku organizace v souladu se zákonem
h) rozhodnout o vyloučení člena Klubíčka na základě nedodržení jeho povinnosti
i) schvaluje vnitřní předpisy

7. Dětské oddíly. Sdružení zřizuje dětské oddíly. Vedoucí oddílu je člen Sdružení starší 18ti let. Činnost oddílu musí odpovídat bezpečnostním pravidlům. Název, označení, dělení na družiny a výběr instruktorů starších 15ti let je věcí vedoucího oddílu. Členové mají právo po dohodě používat veškerý majetek Sdružení a právo vést si svou vlastní pokladnu.

8. Změna stanov. Tyto stanovy mohou být změněny pouze Velkou radou.


V Jablonném nad Orlicí dne 11.11.2005

Nejbližší akce

Medvídek

6 - 8.6.

Jablonné n. O.


Vodácký výlet

29.6. - 4.7.

Vltava

Vyšší brod - Boršov