Základna

Stanovy

Občanské sdružení
Kamarádi
Hradiskova 611
Jablonné nad Orlicí
56164

VNITŘNÍ PŘEDPISY

Organizace ustavuje pro svoji činnost tyto orgány pro správu majetku sdružení:

1) Správa základny:
a) Je podřízena Klubku.
b) Má jednoho správce z řad členů organizace a může mít jednoho pomocníka.
c) Spravuje táborovou základnu, stará se o provedení oprav a nakupuje potřebný materiál.
d) Dává návrhy na počet brigád a na potřebné práce.
e) Vydává a přebírá materiál základny, předává a přebírá základnu.
f) Při nákupu nad 2000 Kč měsíčně žádá Klubko o schválení.

2) Správa chaty
a) Je podřízena Klubku.
b) Má jednoho správce z řad členů organizace a může mít jednoho pomocníka.
g) Spravuje chatu, stará se o provedení oprav a nakupuje potřebný materiál.
h) Dává návrhy na počet brigád a na potřebné práce.
i) Vydává a přebírá materiál chaty, předává a přebírá chatu.
j) Při nákupu nad 2000 Kč měsíčně žádá Klubko o schválení.

Dále stanovuje pravidla členství, povinnosti, práva, výhody a sankce pro členy sdružení.

1) Vznik členství
a) Vyplněním přihlášky a odesláním buď poštou nebo v el. podobě určenému členovi Klubka.
b) Zaplacením příslušného poplatku určenému členovi klubka.
c) Přihláška i příspěvek musí být podány a zaplaceny nejdéle 3 měsíce od VR (do konce ledna následujícího roku).

2) Zánik členství
a) Nezaplacením příspěvku na další rok.
b) Písemnou odhláškou .
c) Vyloučením za hrubé neplnění povinností člena ( vylučuje klubko).

3) Povinnosti člena
a) Odpracovat min. 30 hodin na oficiálně vyhlášených brigádách a při dalších pracích pro organizaci.
b) Zúčastnit se jako pořadatel minimálně jedné oficiální akce organizace (mimo táborů).
c) V rámci možností podporovat akce organizace svojí účastí.
d) Být nápomocný při vytváření materiálních a finančních podmínek pro činnost sdružení.
e) Nepoškozovat dobré jméno organizace

4) Výhody pro člena
a) Využívat slevy na akce pořádané sdružením.
b) Možnost zapůjčení chaty, základny a materiálu sdružení.
c) Pořádat akce pod hlavičkou sdružení.
d) Zakládat dětské oddíly pod hlavičkou sdružení.

5) Sankce
a) Při neodpracování povinného počtu hodin na brigádách, musí člen za každou neodpracovanou hodinu zaplatit do pokladny sdružení 30 Kč.
b) Při neodůvodněné pasivitě (neúčasti na akcích) ztrácí člen nárok na slevy na akce a na zapůjčování materiálu sdružení.
c) Při hrubém porušení povinností člena bude člen vyloučen.

6) Pravidla pro pořádání akcí pod hlavičkou sdružení
a) Akci může pořádat každý řádný člen Klubíčka poté co je mu akce schválena Klubkem. Žádost musí podat nejméně 30 dní před začátkem akce pořádané pro veřejnost. Žádost podanou později nemusí Klubko vzít na vědomí. Pro akci pořádanou výlučně pro členy organizace platí pouze ohlašovací povinnost.
b) Žádost musí být podána písemně (poštou, mailem) Klubku, součástí žádosti musí být předběžný rozpočet akce, odpovědná osoba, potřebný počet pořadatelů, pozvánka na akci.
c) Odpovědná osoba zašle do 20-ti dnů od skončení akce základní vyúčtování a seznam osob na formuláři Klubku.
d) Žádost a vyúčtování zasílané elektronickou poštou zasílá odpovědná nebo pověřená osoba vždy všem členům Klubka.
e) Na schválení či zamítnutí žádosti má Klubko 14 dnů.

Členské příspěvky a) Výše členských příspěvků je určována každý rok na Velké radě.

Rok 2006 - pracující 100,- Kč / studenti - 50,- Kč / děti od 7 let - 20,- Kč

Nejbližší akce

Medvídek

6 - 8.6.

Jablonné n. O.


Vodácký výlet

29.6. - 4.7.

Vltava

Vyšší brod - Boršov